Caroline Dear’s SUAINTE at Sabhal Mòr Ostaig, Skye

Detail from Caroline Dear's 100 Ropes

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ toirt fiathachadh dhuibh a thighinn gu an taisbeanadh

SUAINTE

le Caroline Dear

Taisbeanadh 11 An Gearran – 16 An Giblean 2012

Taisbeanadh a’ nochdadh obair leis an neach-ealain Caroline Dear a tha a’ fuireach san Eilean Sgitheanach. Tha ròpannan, ceud dhiubh, a chaidh fhighe a h-uile latha, cha mhòr, thairis air sia mìosan à cuiseagan is lusan is feur, nam meadhan air an dàimh a tha eadar sinn agus an àrainneachd bheò a chur an cèill.

==

An exhibition by Skye-based artist Caroline Dear that shows our subtle relationship with the living landscape through 100 individual ropes made nearly every day over a 6 month period, from different plant materials.

Sabhal Mòr Ostaig invites you to the exhibition

SUAINTE

by Caroline Dear

Exhibition 11 February – 16 April 2012

2 thoughts on “Caroline Dear’s SUAINTE at Sabhal Mòr Ostaig, Skye

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d